Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

NPM 8/2008

Numer niedostępny w sprzedaży

Od redakcji /
Je­stem prze­ko­na­ny, że więk­szość z Was mia­ła oka­zję spo­tkać na gór­skim szla­ku sza­lo­nych qu­adow­ców al­bo wła­ści­cie­li te­re­no­wych mo­to­cy­kli. Nie wiem jak Wy, ale ja ni­...
Poczta N.P.M. / redakcja@npm.pl
Z za­in­te­re­so­wa­niem prze­czy­ta­łem ar­ty­kuł o Po­la­kach w Hi­ma­la­jach „An­na­pur­na zwy­cię­ży­ła, Dhau­la­gi­ri po­ko­na­ne” au­tor­stwa An­drze­ja Ba­zyl­czu­ka. Chciał­bym...
Co nowego /
14 sierp­nia wy­ru­sza z Lu­bli­na hi­ma­laj­ska eks­pe­dy­cja Me­dycz­ne­go Klu­bu Tu­ry­stycz­ne­go „LA­HUL 1973-2008, MKT EXPE­DI­TION, PO­LAND”. Wy­pra­wa zor­ga­ni­zo­wa­na ...
Wydarzenia /
Co praw­da te­go­rocz­ny Rajd Ad­ven­tu­ra zor­ga­ni­zo­wa­ny zo­stał na ni­zi­nach (By­tów na Po­mo­rzu), ale wzię­ło w nim udział wie­lu ama­to­rów gór­skich przy­gód. Czte­ro­oso­bo...
Temat numeru / Quady, motocykle i skutery na górskich szlakach
Dla jednych bezmyślne niszczenie środowiska w imię głupiej zabawy. Dla innych świetna metoda na spędzenie wolnego czasu i wzrost poziomu adrenaliny. Quady, krosowe motocykle i ...
Byłem, widziałem / Alpy Bawarskiety
Przed za­koń­czo­ny­mi nie­daw­no mi­strzo­stwa­mi Eu­ro­py w Au­strii i Szwaj­ca­rii tre­ner pił­kar­skiej re­pre­zen­ta­cji Nie­miec Jo­achim Löw ogło­sił skład na­ro­do­wej ka­...
Byłem, widziałem / Mount Logan
230 ki­lo­me­trów wę­drów­ki. Na tra­sie kil­ka lo­dow­ców i naj­wyż­szy szczyt Ka­na­dy − Mo­unt Lo­gan. Naj­więk­sza trud­ność: tra­wers bez uży­cia sa­mo­lo­tu, co w trud­nym te­re­...
Byłem, widziałem / Chorwacja
Jesteśmy. Po dwunastu godzinach jazdy parkujemy samochód przy bramie do Parku Narodowego Paklenica. Kupujemy bilet, wymieniamy euro na kuny i podjeżdżamy na górny...
Cudze chwalicie… / Bieszczady
Majestatyczne szczyty otulone wysokimi trawami i gęstymi lasami oraz skaliste wierzchołki tworzą świat połonin, który budzi podziw u wędrującego szlakiem turysty. Rozległe górskie...
Cudze chwalicie… / Tatry Zachodnie
Byłeś na Czerwonych Wierchach? To pytanie często słyszę, kiedy rozmawiam z ludźmi o górskich przygodach i wędrówkach. I wcale się nie dziwię, bo to jeden z ...
Cudze chwalicie… / Karkonosze
Ponad 40 lat temu miłośnicy gór jechali na wycieczkę w Karkonosze… tramwajem. Dziś po tej ogromnej turystycznej atrakcji zostały jedynie wspomnienia i czerwony wagon w Podgórzynie. Tory pod Złotym...
Cudze chwalicie… / Beskid Mały
Beskid Mały jest znany i lubiany przez górołazów, którzy mieszkają po sąsiedzku. Natomiast ci, którzy w Beskidy muszą się fatygować z daleka, potykają się niemal o jego...
Reportaż / Geocaching
Niemal na każdym ważniejszym polskim szczycie znajduje się skarb. Jednak żeby go odkryć, przed wyruszeniem w drogę trzeba się dobrze przygotować. A na samym szczycie wykazać...
Rozmowa N.P.M. / Stanisław Strzyżewski
Ze Stanisławem Strzyżewskim, autorem portalu www.bieszczady.pl, rozmawia Jakub Terakowski.  
Poradnik / Górski wolontariat

Kocham Tatry. Uwielbiam w nich przebywać. Paradoksem jest jednak to, że nawet wliczając koszty dojazdu, wakacje pod namiotem w Alpach są tańsze niż wypad w nasze rodzime góry wysokie. Na szczęście...

NPM 8/2008

Zobacz też