Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

NPM 7/2008

Numer niedostępny w sprzedaży

Od redakcji /
Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, tej wio­sny me­dia mia­ły o czym mó­wić, bo Po­la­cy tłum­nie ru­szy­li w wy­so­kie gó­ry. Pod Dhau­la­gi­ri spo­tka­ły się aż trzy na­sze eki­py, a Piotr...
Poczta N.P.M. / redakcja@npm.pl
Strasz­nie się cie­szę, że w ostat­nim nu­me­rze „n.p.m.” zna­la­zła się re­la­cja Da­nie­la Prze­woź­ne­go z Tatr Sło­wac­kich. Rok te­mu prze­sze­dłem z ko­le­ga­mi tę sa­mą tra­sę (...
Co nowego /
Na po­cząt­ku lip­ca po­znań­scy stu­den­ci: Ka­ro­li­na Ja­rzą­bek, Grze­gorz Ma­tu­siak i To­masz Ze­mle­duch wy­ru­szą w gór­ską dro­gę do Per­sji. Tro­je po­dróż­ni­ków­‑...
Wydarzenia /
Leżą niemal pod każdym drzewem w Karkonoskim Parku Narodowym. Jest ich coraz więcej. Plastikowe worki, opakowania po chipsach, batonikach, cukierkach. Czy jest sposób, żeby to zmienić...
Temat numeru /
Jednym wiosna kojarzy się z maturami, innym z finałami w NHL i NBA. W tym roku sporo polskich himalaistów nie miało jednak czasu śledzić sportowych rozgrywek zza oceanu ani patrzeć, jak młodzież...
Byłem, widziałem / Góry Skaliste
Europa ma swój Matterhorn, Azja – Lhotse, Ameryka Północna natomiast szczyci się urodą Mount Assiniboine, czyli Górą Tych, Którzy Gotują, Rzucając Rozgrzane Kamienie do Wody. Nazwę nadano jej na...
Byłem, widziałem / Tatry Zachodnie
Czy w Tatrach Słowackich jest ponaddwutysięczny szczyt, na którym jest pusto jak w polskim Beskidzie Niskim? Czy można iść w sezonie tatrzańskim szlakiem i przez kilka...
Byłem, widziałem / Dhaulagiri
Dhau­la­gi­ri zdo­by­wa­łam dwa se­zo­ny – ze­szłej je­sie­ni oraz tej wio­sny. To by­ły dwie kom­plet­nie róż­ne wy­pra­wy, mi­mo że na tę sa­mą gó­rę. Pierw­sza ma­ła, w bar­dzo wą­skim skła­dzie w...
Cudze chwalicie… / Góry Izerskie
Z daleka widzimy posiwiałego pana spacerującego z plecaczkiem. Kiedy podchodzi bliżej, okazuje się, że jest to Marek Niedźwiecki, popularny prezenter radiowy. Zamieniamy z nim kilka słów, gdy nagle...
Cudze chwalicie… / Beskid Wyspowy
Beskid Wyspowy to kawałek naszych Karpat, który rzeczywiście zasłużył na swoją nazwę. Nietrudno domyślić się, że swoją „wyspowość” zawdzięcza specyficznemu układowi najwyższych szczytów. Zamiast...
Cudze chwalicie… / Pieniny
Połowa podejścia na Trzy Korony. Gromady turystów padają ze zmęczenia. Uczestnicy wycieczek szkolnych wyglądają, jakby wspinali się co najmniej na czterotysięczniki, a to tylko spacer niżej tysiąca...
Reportaż / Rajd Maluchów
Gó­ra Ka­plicz­na na Opolsz­czyź­nie do re­kor­do­wych pod wzglę­dem wy­so­ko­ści nie na­le­ży. Ma tyl­ko 320 m n.p.m. Ale kie­dy jed­ne­go dnia wcho­dzi na nią pół­to­...
Rozmowa N.P.M. / Anna Front
Z An­ną Front, go­spo­dy­nią schro­ni­ska PTTK na prze­łę­czy Prze­gi­bek, roz­ma­wia Ja­kub Te­ra­kow­ski  
Poradnik /

W numerze przyjrzymy się dokładniej następującym modelom:

Poradnik / Buty trekkingowe

W te­ma­cie bu­tów gór­skich wy­la­no już rze­kę słów, mą­drzej­szych i tych mniej mą­drych. Ale to one wła­śnie de­cy­du­ją w 80 pro­cen­tach o przy­jem­no­ści, wy­go­dzie i bez­pie­czeń­stwie na...

NPM 7/2008

Zobacz też