Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

Poradniki |
Jak zostać przewodnikiem górskim?
Autor:
Sebastian Fijak
NPM 9/2008
Numer wyprzedany

I ty możesz być w mafii… czerwonych sweterków! To dość żartobliwe określenie rodem z „Ojca chrzestnego” przyjęło się nawet w samym środowisku przewodników górskich. Wynika ono z dość fałszywego przeświadczenia, iż zostanie członkiem środowiska, jakie tworzą przewodnicy, jest arcytrudne i związane z niejasnymi zasadami przyjęcia. Nic bardziej mylnego!
 


Od 1997 ro­ku, kie­dy to za­bra­no PTTK mo­no­pol na wy­da­wa­nie upraw­nień prze­wod­nic­kich, za­wód prze­wod­ni­ka gór­skie­go stał się praw­dzi­wie wol­ny. By go uzy­skać, wy­star­czy je­dy­nie ukoń­czyć od­po­wied­ni kurs i zdać eg­za­min przed pań­stwo­wą ko­mi­sją.

Je­dy­nym mi­nu­sem tej sy­tu­acji jest fakt, że wraz z uwol­nie­niem te­go za­wo­du znie­sio­no wy­móg do­ku­men­to­wa­nia swo­jej ak­tyw­no­ści tu­ry­stycz­nej w gó­rach. I w związ­ku z tym zda­rza­ją się na kur­sach oso­by, któ­re z gó­ra­mi ma­ją nie­wie­le wspól­ne­go. Ale na szczę­ście ilość wie­dzy i umie­jęt­no­ści ko­niecz­nych do przy­swo­je­nia od­stra­sza te­go ty­pu śmiał­ków i nie mu­si­cie się oba­wiać spo­tka­nia z ni­mi na szla­ku.

 

Waż­ne, by lu­bić lu­dzi

Je­śli jed­nak czy­ta­cie ten po­rad­nik, za­kła­dam, że gó­ry nie są wam ob­ce. I za­pew­ne za­sta­na­wia­cie się, czy po­do­ła­cie wy­ma­ga­niom kur­su. A prze­cież prze­wod­ni­kiem mo­że zo­stać każ­dy zdro­wy czło­wiek. Dys­kwa­li­fi­ku­ją­ce mo­gą być je­dy­nie te scho­rze­nia, któ­re da­ją o so­bie znać w cza­sie cho­dze­nia po gó­rach. A za­tem cho­ro­by kar­dio­lo­gicz­ne, ukła­du od­de­cho­we­go czy też lęk prze­strze­ni i wy­so­ko­ści. W koń­cu na­wet w na­szych pol­skich, sto­sun­ko­wo ni­skich, Be­ski­dach zda­rza­ją się prze­pa­ście i stro­mi­zny.

No i oczy­wi­ście rzecz pod­sta­wo­wa: że­by zo­stać prze­wod­ni­kiem, trze­ba lu­bić gó­ry i dbać o swo­ją kon­dy­cję. Ta bo­wiem jest nie­zbęd­na, by po­do­łać, czę­sto for­sow­nym, za­ję­ciom te­re­no­wym. Przed za­pi­sa­niem się na kurs war­to rów­nież za­sta­no­wić się, czy od­po­wia­da nam pra­ca z ludź­mi.


Pełna treść artykułu dostępna dla osób zalogowanych.
Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w serwisie.