Wspinanie w Tatrach

Moderatorzy: Madziul, Asia M., Marcin K-G, sebastian.f

Awatar użytkownika
sebastian.f
Posty: 1097
Rejestracja: 2008-11-18, 00:21
Lokalizacja: >600 m npm
Kontakt:

Wspinanie w Tatrach

Post autor: sebastian.f » 2010-03-31, 14:01

Polska
W TPN dozwolona jest wspinaczka w wyznaczonych rejonach :arrow: mapka. Nie trzeba być członkiem żadnego klubu, ani zrzeszenia. Jedynym wymaganiem jest wpis do książki wyjśc taternickich. Pod taternictwo w tych rejonach podpada także ambitna turystyka wysokogórska.
Ratownictwo jest bezpłatne!!
Taternictwo powierzchniowe

Taternictwo w Tatrzańskim Parku Narodowym można uprawiać w wyznaczonych rejonach obejmujących ściany od podnóża po grań lub wierzchołek szczytu albo formacji skalnej.
Gdzie można się wspinać?

Zdecydowana większość obszarów udostępnionych dla taternictwa znajduje się w Tatrach Wysokich, tj. w dolinach Rybiego Potoku, Pięciu Stawów Polskich oraz w rejonie Hali Gąsienicowej. Szczegółowo wykaz tych obszarów przedstawia się następująco:* w rejonie Morskiego Oka – w obrębie grani i leżących poniżej ścian na obszarze od Przełęczy Białczańskiej poprzez Rysy, Mięguszowieckie Szczyty i Cubrynę do Wrót Chałubińskiego, wraz z boczną granią Mnicha
* w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich wraz z Dolinką Buczynową – od szczytu ¦winicy do Przełęczy Zawrat pomiędzy granią a czerwono znakowanym szlakiem turystycznym oraz w obrębie grani i leżących niżej ścian od Przełęczy Zawrat po Małą Buczynową Przełączkę
* w rejonie Hali Gąsienicowej – w obrębie grani i leżących poniżej ścian od Żółtej Przełęczy przez Granaty, Kozi Wierch, Zawratową Turnię, ¦winicę do ¦winickiej Przełęczy, wraz z boczną granią Kościelców po KarbSzczegółową mapkę omawianych miejsc znajdziesz tutaj.Dla taternictwa udostępnione są również dwie skałki położone w Tatrach Zachodnich. W tej części TPN można się wspinać na drogach:* położonych na zachodniej ścianie bramy skalnej u wylotu Doliny Lejowej
* położonych na skale w żlebie JaroniecW okresie występowania zagrożenia lawinowego 2 stopnia lub wyższego do celów szkoleniowych udostępniona jest dodatkowo skałka Wapiennik. Położona jest na Hali Gąsienicowej w niedalekiej odległości od schroniska Murowaniec, na południowo-zachodnim zboczu Suchej Jamy.


Jaki rodzaj skał jest udostępniony do wspinania?

Obszary udostępnione dla taternictwa w Tatrach Wysokich położone są w pasie skał krystalicznych. Są to głównie granity. Natomiast obszary udostępnione w Tatrach Zachodnich znajdują się w strefie występowania skał osadowych i zbudowane są z wapieni.


Obowiązki taternickie?

Taternicy nie muszą posiadać żadnego specjalnego dokumentu potwierdzającego umiejętności taternickie, np. karty taternika. Nie muszą również być członkami Polskiego Związku Alpinizmu ani innych organizacji i stowarzyszeń górskich.
Jedynym obowiązkiem wynikającym z aktualnych przepisów jest konieczność zamieszczenia wpisu do Książki Wyjść Taternickich. Dotyczy to tylko rejonów wspinaczkowych Tatr Wysokich, czyli Doliny Gąsienicowej, Doliny Pięciu Stawów Polskich i Doliny Rybiego Potoku. Wspinający się w żlebie Jaroniec oraz u wylotu Doliny Lejowej nie muszą zamieszczać wpisów w Książkach.

Książki Wyjść Taternickich znajdują się w następujących obiektach:* w schronisku PTTK w Morskim Oku
* w schronisku PTTK w Pięciu Stawach Polskich
* w schronisku PTTK na Hali Gąsienicowej
* w COS PZA Betlejemka na Hali Gąsienicowej
* w budynku stacji kolei linowej na Kasprowym WierchuKsiążki Wyjść Taternickich archiwizowane są przez Tatrzański Park Narodowy i są wykorzystywane do badań naukowych oraz w celach statystycznych. Udostępniane są wszystkim zainteresowanym.


Czy są jakieś szczególne ograniczenia?

Podczas uprawiania taternictwa zabrania się montażu i demontażu stałych punktów asekuracyjnych bez zezwolenia dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zezwolenie takie można otrzymać po wcześniejszym złożeniu wniosku z określeniem rodzaju, miejsca oraz rozmiaru działań. Można również złożyć wniosek bez określenia tych parametrów. Odpowiedni wykaz można dosłać w terminie późniejszym. W wyjątkowych przypadkach o zezwolenie można wystąpić po realizacji działań w ścianie.
Całkowicie zabronione jest podkuwanie lub niszczenie skały, doklejanie chwytów czy niszczenie roślinności.
Tak jak na terenie całego parku, również w terenach udostępnionych dla taternictwa nie wolno biwakować. Odstępstwo od tego zakazu stanowi biwakowanie w ścianie, ale tylko w sytuacjach skrajnych, zagrażających zdrowiu i życiu.
W czasie dojścia oraz powrotu do dróg wspinaczkowych obowiązuje dojście najkrótszą bezpieczną drogą od najbliższego szlaku turystycznego. Zaleca się używanie tradycyjnie wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych, których przebieg każdy taternik powinien znać. Nie wolno dowolnie podchodzić pod ściany, schodzić czy też przemieszczać się w terenie udostępnionym dla taternictwa, nie stosując się do ww. zasad.


Jesteś w parku narodowym!

Wszystkie obszary udostępnione w Tatrach dla taternictwa położone są w granicach parku narodowego. W związku z tym taternicy powinni przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad, które dotyczą wszystkich odwiedzających Tatry:* Podczas przebywania w ścianie nie wolno hałasować. W trakcie wspinania zalecane są coraz bardziej popularne radia typu „walkie-talkie”.
* Nie należy pozostawiać po sobie śmieci i innych nieczystości, ponieważ zbieranie śmieci w terenach wspinaczkowych jest niezwykle trudne. Korzystają z nich wyłącznie taternicy, więc to jak zanieczyszczoną i zaśmieconą ścianę czy też drogę zastaną – zależy tylko od nich.
* Nie należy niepokoić zwierząt. Taternicy przebywają w miejscach, gdzie zwierzęta szukają spokoju i schronienia. Spotkanie dzikiego zwierzęcia nie należy do rzadkości. W takich przypadkach należy w miarę możliwości spokojnie się oddalić bądź ominąć np. znajdujące się w ścianie gniazdo.
* Nie należy niszczyć skał, np. przez podkuwanie. Nie wolno również niszczyć roślinności i gniazd ptaków znajdujących się w ścianie.


Jaki dokument decyduje o tym, co można eksplorować?

Uprawianie taternictwa na terenie TPN reguluje Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego w sprawie uprawiania taternictwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Można się z nim zapoznać tutaj. Taternicy, jak wszyscy pozostali, są również zobowiązani do przestrzegania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Baza noclegowa

Skałki udostępnione w Tatrach Zachodnich leżą u wylotu dolin, wobec czego dostępność do nich nie nastręcza żadnych trudności. Dotyczy to również obszarów udostępnionych dla taternictwa w rejonie Hali Gąsienicowej, gdzie podejście pod ścianę z Kuźnic zabiera około dwóch godzin.
Wszystkie tereny wspinaczkowe są bardzo łatwo dostępne ze schronisk znajdujących się w poszczególnych dolinach, które stanowią obecnie główną bazę noclegową dla taterników. Na Hali Gąsienicowej udostępniony jest dodatkowo tylko dla taterników budynek wynajęty od TPN przez Polski Związek Alpinizmu, zwany Betlejemką. Znajduje się tam baza szkoleniowa PZA. W rejonie Morskiego Oka w lipcu i sierpniu działa obozowisko taternickie, tzw. Szałasiska. Do końca 2010 obozowisko to zostanie jednak przeniesione w inne miejsce. Szczegóły na temat bazy taternickiej w Tatrach znajdują się na stronie Polskiego Związku Alpinizmu www.pza.org.pl.

Akcja „Tatry bez młotka”

Głównym celem akcji jest przygotowanie najbardziej popularnych dróg do przejść bez konieczności wbijania haków, a także nadzór nad stanem asekuracji na drogach taternickich. Akcja trwa od 2006 r. Jej patronami są Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki i TOPR, natomiast partnerami są TPN i PZA. Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie internetowej www.fundacjakukuczki.pl.
Słowacja
W TANAP dozwolona jest wspinaczka w wyznaczonych rejonach. Drogi w lecie muszą przekraczać II stopień trudności wg.UIAA(czyli jeśli droga ma jedno miejsce II+, a reszta jest I, albo 0- to jest to legalne- dla trudności drogi liczy się trudność maksymalna najtrudniejszego miejsca). Trzeba przy sobie posiadać aktualną legitymację "Związku Alpinistycznego"(PZA, DAV, PZS etc.) oraz sprzęt(kask, lina, uprząż etc.). W zimie nie ma ograniczeń co do trudności dróg, a taterników w tych rejonach nie obowiązuje zamknięcie szlaków.
Ratownictwo jest płatne!!
Horolezectvo a sprevádzanie osôb

Horolezeckú èinnos» mô¾u vykonáva» horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.

Horolezci mô¾u vstupova» do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náuèných chodníkov a v èase sezónnych uzáverov turistických a náuèných chodníkov len za úèelom nástupu na horolezeckú túru so stupòom »a¾kosti horolezeckej klasifikácie vy¹¹ím ako II.stupeò. Horolezecké túry s I. a II. stupòom »a¾kosti sa mô¾u vykonáva» len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období, keï terén tejto »a¾kosti sa metodicky vyu¾íva na zimný výcvik.

Horolezectvo a pohyb náv¹tevníkov mimo turistických chodníkov

Náv¹tevníci národného parku sa mô¾u v sprievode oprávnenej osoby pohybova» mimo turistických a náuèných chodníkov na celom území národného parku okrem lokalít:

1. masív ©irokej javorinskej a¾ po severozápadný ®abí vrch, Rovienky, Svi¹»ová dolina a záver Bielovodskej doliny; ju¾nú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Vęký ®abí ¹tít - Èeské pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevz»ahuje na prístup do Èeskej doliny okolo Èeského potoka a v oblasti Malého Mlynára od 21.decembra do 20.marca so zostupom cez Mlynárovo sedlo),
2. Kolová dolina so v¹etkými priµahlými kotlami a stenami, severovýchodná èas» Èiernej Javorovej doliny ohranièená z juhu Èiernym Javorovým potokom a hrebeòom Snehových ve¾í (obmedzenie sa nevz»ahuje na nástup do ¥adových doliniek z Malej Studenej doliny cez ¥adové sedlo obídením Snehových ve¾í zo severu),
3. Belianske Tatry,
4. Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej èasti Vękej Svi¹»ovky,
5. Slavkovská dolinka vrátane skalných stien a¾ po Granátovú lávku,
6. ©tôlska dolina ohranièená zo severu hrebeòom Ostrva - Konèistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
7. oblas» Kriváòa so v¹etkými priµahlými hrebeòmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, ©karedý ¾µab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeò Hrubô a východnú hranicu hrebeò Furkotských ve¾í a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevz»ahuje na Rameno Kriváòa z doliny Nefcerka od 21. decembra do 20. marca s nástupom spod steny cez Furkotskésedlo ),
8. v¹etky národné prírodné rezervácie Západných Tatier. Platí len pre horolezcov
http://www.tanap.org/navstevny-poriadok ... rolezectvo
W EDYCJI!!

Zablokowany