Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

Temat numeru | Ranking schronisk „n.p.m.”

Zimny prysznic na koniec dnia

NPM 9/2008
Numer wyprzedany
Autor:
Krzysztof Ulanowski
()
Są w Polsce schroniska, gdzie można zostać zruganym za niewinne pytanie o zniżki studenckie, bo pracownicy nie mają pojęcia, co to miła i kulturalna obsługa. W niektórych obiektach strach wchodzić do łazienki, bo na ścianach kwitną grzyby, a czysta toaleta i schludny pokój to niespełnione marzenie. Standard wielu górskich obiektów pozostawia dziś wiele do życzenia.  

Dys­ku­sje na gór­skich fo­rach in­ter­ne­to­wych nie po­zo­sta­wia­ją złu­dzeń. O czy­ste i za­dba­ne schro­ni­ska z przy­ja­zny­mi ce­na­mi jest w Pol­sce co­raz trud­niej. In­ter­nau­ci wrzu­ca­ją do sie­ci zdję­cia brud­nych to­a­let, znisz­czo­nych po­koi, ja­dal­ni z na­pi­sa­mi, że „spo­ży­wa­nie wła­snych po­sił­ków jest za­bro­nio­ne”. Nie bra­ku­je kry­tycz­nych ko­men­ta­rzy o aro­ganc­kiej ob­słu­dze i ma­ło gór­skiej at­mos­fe­rze.
To za­in­spi­ro­wa­ło re­dak­cję „n.p.m.” do roz­mo­wy o tym, jak po­win­ny wy­glą­dać gór­skie schro­ni­ska. Bo ich dzi­siej­szy stan jest da­le­ki od ideału. Ja­kie ma­my za­tem w schro­ni­skach pra­wa? Cze­go mo­że­my się do­ma­gać od go­spo­da­rzy? Na co dziś naj­czę­ściej na­rze­ka­my?

Zniż­ki i go­rą­ca wo­da
W pew­nym schro­ni­sku w Kar­ko­no­szach usły­sza­łem kie­dyś na­stę­pu­ją­cy dia­log:
– Czy są zniż­ki dla stu­den­tów? – za­py­ta­ła mło­da dziew­czy­na.
– Ja­kie zno­wu zniż­ki? – od­burk­nął dzier­żaw­ca, któ­ry stu­dia miał już daw­no za so­bą. – Wy to na­wet wię­cej po­win­ni­ście pła­cić – krzyk­nął obu­rzo­ny, choć py­ta­nie by­ło jak naj­bar­dziej grzecz­no­ścio­we.
Więk­szość pol­skich schro­nisk w gó­rach na­le­ży do Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Tu­ry­stycz­no­‑Kra­jo­znaw­cze­go. Ty­le że PTTK nie za­rzą­dza ni­mi bez­po­śred­nio, ale za po­śred­nic­twem po­wo­ła­nych przez sie­bie spół­ek. W Su­de­tach na przy­kład jest to fir­ma Su­dec­kie Ho­te­le i Schro­ni­ska PTTK Sp. z o.o. Spół­ki z ko­lei wy­dzier­ża­wia­ją po­szcze­gól­ne obiek­ty oso­bom fi­zycz­nym. Dzier­żaw­ca nie mo­że się jed­nak za­cho­wy­wać jak udziel­ny ksią­żę na swo­ich wło­ściach. Obo­wią­zu­je go bo­wiem Re­gu­la­min Schro­ni­ska PTTK. A zgod­nie z nim „schro­ni­sko słu­ży wszyst­kim tu­ry­stom, zwłasz­cza człon­kom PTTK”. W prak­ty­ce ozna­cza to, że człon­kom to­wa­rzy­stwa przy­słu­gu­ją zniż­ki, ale stu­den­tom już nie.
– Tym­cza­sem stu­den­ci o ra­ba­ty py­ta­ją – przy­zna­je Ja­cek Fast­nacht, dzier­żaw­ca schro­ni­ska Na Śnież­ni­ku. – A mi PTTK nie zwra­ca na­wet za ulgi dla swo­ich człon­ków. Stu­den­tów stać ja­koś na al­ko­hol, a chcie­li­by ulgi i wrzą­tek za dar­mo.
 


Pełna treść artykułu dostępna dla osób zalogowanych.
Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w serwisie.

Zobacz podobne artykuły

Zobacz też