Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

Co nowego |

Mo­unt Lo­gan po raz dru­gi

NPM 6/2008
Numer wyprzedany
Autor:
Redakcja n.p.m.
()
Ko­lej­ną pró­bę zmie­rze­nia się z naj­wyż­szą gó­rą Ka­na­dy i za­ra­zem naj­więk­szym ma­sy­wem gór­skim na świe­cie pod­jął Ma­rek Klo­now­ski.

Ce­lem wy­pra­wy jest pierw­szy peł­ny tra­wers Mo­unt Lo­gan (5959 m n.p.m.) bez uży­wa­nia sa­mo­lo­tu, a jed­no­cze­śnie prze­do­sta­nie się od Yaku­tat Bay do miej­sco­wo­ści Chi­ti­na na Ala­sce (przej­ście z Ala­ski przez Ka­na­dę). W eks­plo­ra­cji sły­ną­cej z nie­do­stęp­no­ści gó­ry weź­mie tak­że udział To­masz Mac­kie­wicz. Ca­łość tra­sy li­czy oko­ło 450 ki­lo­me­trów wę­drów­ki, a obaj ma­ją do po­ko­na­nia trzy wiel­kie lo­dow­ce. Je­śli wy­pra­wa za­koń­czy się suk­ce­sem, bę­dzie to pierw­sze pol­skie wej­ście na Mo­unt Lo­gan.
Re­la­cja wkrót­ce na ła­mach „n.p.m.”

Ma­lu­chy wchodzą na Gó­rę Ka­plicz­ną
Na XXIX Rajd Ma­lu­chów za­pra­sza 31 ma­ja prud­nic­ki od­dział PTTK. Im­pre­za roz­pocz­nie się tra­dy­cyj­nie przy za­byt­ko­wej al­ta­nie w Par­ku Miej­skim w Prud­ni­ku, gdzie z oka­zji Dnia Dziec­ka mło­dzi tu­ry­ści otrzy­ma­ją pacz­ki ze sło­dy­cza­mi oraz raj­do­we pla­kiet­ki.
Na­stęp­nie za­wod­ni­cy wy­ru­szą na 4-ki­lo­me­tro­wą wę­drów­kę na Gó­rę Ka­plicz­ną (320 m n.p.m.), gdzie bę­dzie ich cze­kać nie­spo­dzian­ka. Me­ta raj­du zo­sta­nie zlo­ka­li­zo­wa­na na hi­po­dro­mie w Cho­ci­miu. Im­pre­zę za­koń­czy fe­styn ro­dzin­ny, w cza­sie któ­re­go ro­ze­gra­ne zo­sta­ną licz­ne kon­kur­sy. Na spe­cjal­ne wy­róż­nie­nie mo­że li­czyć naj­młod­szy uczest­nik raj­du, a tak­że ten, kto przy­je­dzie z naj­dal­sze­go mia­sta. W raj­dzie mo­gą wziąć udział dzie­ci i mło­dzież do lat 13. Koszt udzia­łu: 8 zł. Zgło­sze­nia:
Sie­dzi­ba PTTK O/Prud­nik,
ul. Ko­ściusz­ki 56, tel. 077 436 39 41
 
W górskich schroniskach rabat za krew
 

Ak­cja „Daw­com w da­rze” roz­po­czę­ła się w 2007 ro­ku. Uczest­ni­czą­ce w niej obiek­ty udzie­la­ją 20% ra­ba­tu noc­le­go­we­go Ho­no­ro­wym Daw­com Krwi. Zniż­ka przy­zna­wa­na jest na pod­sta­wie le­gi­ty­ma­cji Ho­no­ro­we­go Daw­cy Krwi. Jest tyl­ko je­den wa­ru­nek: ostat­nie po­bra­nie odbyło się nie daw­niej niż przed ro­kiem.
Obec­nie w ak­cji bio­rą udział: Ba­ców­ka w Jam­nej, Ba­ców­ka PTTK „Ja­wo­rzec”, Ba­ców­ka PTTK na Ma­cie­jo­wej, Ba­ców­ka PTTK Pod Ma­łą Raw­ką, Ba­ców­ka PTTK na Ry­ce­rzo­wej, Ba­za Wy­po­czyn­ko­wa Lu­bo­goszcz, Go­ści­niec „Ba­ni­ca”, Gór­ski Dom Tu­ry­sty „Pod Ko­pą Bi­sku­pią”, Schro­ni­sko PTTK An­drze­jów­ka, Schro­ni­sko PTTK na Ha­li Kru­po­wej, Schro­ni­sko PTTK na Ha­li Mi­zio­wej, Schro­ni­sko PTTK na Ku­dła­czach, Schro­ni­sko PTTK na Le­skow­cu, Schro­ni­sko PTTK na Lu­bo­niu Wiel­kim, Schro­ni­sko PTTK na Ma­gu­rze Ma­ła­stow­skiej, Schro­ni­sko PTTK na Mar­ko­wych Szcza­wi­nach, Schro­ni­sko PTTK na Prze­gib­ku, Schro­ni­sko PTTK „Mu­ro­wa­niec”, Schro­ni­sko PTTK „Or­li­ca”, Schro­ni­sko PTTK „Pod Łab­skim Szczy­tem”, Schro­ni­sko PTTK „Sa­mot­nia”, Schro­ni­sko PTTK „Sta­re Wier­chy”, Schro­ni­sko PTTK na Tur­ba­czu, Schro­ni­sko PTTK na Wiel­kiej Ra­czy i „Sta­ra Cha­ta” w So­blów­ce.
nWię­cej in­for­ma­cji: www.daw­com.wierch.pl

 


Pełna treść artykułu dostępna dla osób zalogowanych.
Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w serwisie.

Zobacz podobne artykuły

Zobacz też