Zapisz się do newslettera NPM

Jesteś tutaj

Wydarzenia |

Kinga Baranowska pierwszą Polką na Dhaulagiri!

NPM 6/2008
Numer wyprzedany
Autor:
Redakcja n.p.m.
()
Kinga Baranowska jest pierwszą Polką, która zdobyła Dhaulagiri (8167 m n.p.m.).

Stało się to 1 maja 2008 roku po długim i wyczerpującym ataku szczytowym, przeprowadzonym w towarzystwie wielkich sław światowego himalaizmu (m.in. Valery Babanov, Gerlinde Kaltenbrunner, Edurne Pasaban, Ivan Vallejo). Podczas zejścia Kinga pomagała schodzić wyczerpanym Hiszpanom. Partnerka Kingi – Kasia Skłodowska – nie weszła na szczyt, ale w bazie razem z ekipą cieszyła się z sukcesu.
Relacja z wyprawy Kingi Baranowskiej wkrótce na łamach „n.p.m.”.
 
 
An­na­pur­na nie od­pu­ści­ła Pio­tro­wi Pu­stel­ni­ko­wi
An­na­pur­na (8091 m n.p.m.) to ostat­ni ośmio­ty­sięcz­nik, któ­rego bra­ku­je Pio­tro­wi Pu­stel­ni­ko­wi do Ko­ro­ny Hi­ma­la­jów. Po dra­ma­tycz­nej wal­ce z sil­ną bu­rzą śnież­ną oraz wa­lą­cy­mi w szczyt i eki­pę pio­ru­na­mi Piotr Pu­stel­nik, Piotr Mo­raw­ski, Da­riusz Za­łu­ski i Pe­ter Ha­mor za­de­cy­do­wa­li o po­że­gna­niu ze szczy­tem. Do upra­gnio­ne­go ce­lu bra­ko­wa­ło 40 mi­nut wspi­nacz­ki (zo­sta­ło do po­ko­na­nia za­le­d­wie 150 me­trów). Z re­la­cji − za­rów­no Pio­tra
Mo­raw­skie­go, jak i Pio­tra Pu­stel­ni­ka − wy­ni­ka, że obaj prze­ży­li jed­ną z naj­trud­niej­szych wy­praw w swo­im ży­ciu, a de­cy­zję o tym, że za­wró­ci­li, pod­po­wie­dział im roz­są­dek. Nie­zwy­kle trud­na, pół­noc­no­‑za­chod­nia ścia­na  An­na­pur­ny jesz­cze na trzy kilometry przed szczy­tem wy­da­wa­ła się do zdo­by­cia. Gdy jed­nak nad wierz­cho­łek nad­cią­gnę­ły po­tęż­ne czar­ne chmu­ry, szyb­ki od­wrót był je­dy­ną uciecz­ką przed śmier­cią.
­­
Walka o wiosła
W kwietniu odbyły się w Szklarskiej Porębie na rzece Kamienna XXV Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2008”. Zawody były zorganizowane przez Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze” z Krakowa oraz Urząd Miasta Szklarska Poręba. Pierwsze miejsce w kategorii amatorskiej mężczyzn zajął Łukasz Leśniak z klubu ZKK Wir z Zabierzowa, a w kategorii amatorskiej kobiet Małgorzata Liber z AKTK „Bystrze” z Krakowa.
Więcej informacji: www.amp.bystrze.org
 
 
 


Pełna treść artykułu dostępna dla osób zalogowanych.
Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto w serwisie.

Zobacz podobne artykuły

Zobacz też